Инженерна и Хидрогеология

    Проучвания на земната основа

  Оценка носимоспособността на земната основа за:

  •   гражданско строителство
  •   промишлено строителство
  •   пътно строителство
  •   хидротехническо строителство

 Оценка на устойчивостта на наклонени терени

  •  Проучване на свлачищни терени

Изготвяне на инженерногеоложки доклади, съгласно действащата нормативна уредба на Република България.

Пенетрационни изследвания